Index of /schemas/version1.0/pi-schemas/


../
Delft_PI.xsd                    29-Nov-2023 10:26        2067
pi_archive_attributes.xsd             29-Nov-2023 10:26         718
pi_archive_externalnetcdfstorageforecasts.xsd   29-Nov-2023 10:26        1153
pi_archive_simulatedmetadata.xsd          29-Nov-2023 10:26         686
pi_branches.xsd                  29-Nov-2023 10:26        4514
pi_cells.xsd                    29-Nov-2023 10:26        1912
pi_configupdatescript.xsd             29-Nov-2023 10:26        13606
pi_crosssections.xsd                29-Nov-2023 10:26        5956
pi_diag.xsd                    29-Nov-2023 10:26        3652
pi_filters.xsd                   29-Nov-2023 10:26        1147
pi_importmods.xsd                 29-Nov-2023 10:26        3023
pi_importstatus.xsd                29-Nov-2023 10:26        1278
pi_latinputs.xsd                  29-Nov-2023 10:26        2560
pi_locations.xsd                  29-Nov-2023 10:26        5035
pi_mapstacks.xsd                  29-Nov-2023 10:26        6069
pi_modelparameters.xsd               29-Nov-2023 10:26         995
pi_modifiers.xsd                  29-Nov-2023 10:26        10232
pi_moduleruntimes.xsd               29-Nov-2023 10:26        2313
pi_parameter_nodes.xsd               29-Nov-2023 10:26        2002
pi_parameters.xsd                 29-Nov-2023 10:26        5161
pi_polygons.xsd                  29-Nov-2023 10:26        5385
pi_profiles.xsd                  29-Nov-2023 10:26        3667
pi_qualifiers.xsd                 29-Nov-2023 10:26        1220
pi_ratingcurves.xsd                29-Nov-2023 10:26        10824
pi_run.xsd                     29-Nov-2023 10:26        10209
pi_samples.xsd                   29-Nov-2023 10:26        7913
pi_sharedtypes.xsd                 29-Nov-2023 10:26        42895
pi_state.xsd                    29-Nov-2023 10:26        4544
pi_table.xsd                    29-Nov-2023 10:26        4332
pi_tables.xsd                   29-Nov-2023 10:26        8882
pi_taskruns.xsd                  29-Nov-2023 10:26        5547
pi_timeseries.xsd                 29-Nov-2023 10:26        20129
pi_timeseriesparameters.xsd            29-Nov-2023 10:26        4435
pi_version.xsd                   29-Nov-2023 10:26        1471
pi_workflows.xsd                  29-Nov-2023 10:26        1569